onsdag 7 januari 2009

Religionskunskap;muslimer, judar och kristna

Likheter och skillnader mellan muslimer, judar och kristna
Muslimer, judar och kristna har gemensamt att de tre religionerna är monoteistiska, alltså de tror på endast en gud. I och för sig kallar de honom vid olika namn, med grundtanken är den samma. De tror även på ett liv här och nu, alltså en födelse, ett liv och sedan död. Och att vi sedan kommer till antingen paradiset eller helvetet. De tre religionerna har gemensamt att de har skrifter som skrivits av de lärda, Kristendomen med bibeln, Judarna med sin Torah och muslimerna med Koranen. Kristendomen och Judendomen tror på Gud och Jesus medan Muslimer tror på Allah och profeten Mohammed.

Jerusalem är för de tre religionerna en betydande stad och på olika vis skall de troende återvända dit. I Jerusalem har de tre religionerna stora tempel (synagoga, kyrkor och moskéer) där de kan tillbe sin gud. Jerusalem har i många år varit en stad som skapat konflikter och religiösa krig mellan de olika religionerna. [1] Jerusalem är en stad som många gånger skapat konflikt mellan religioner, men det finns andra saker som skapar debatt i vårt samhälle. Inte minst frågan om att muslimska kvinnor ska få bära slöja i skolan och på arbetet i Sverige. Andra saker är om muslimer ska tillåtets bygga moskéer i Sverige. Nyligen skapades stora protester världen över av muslimer då Jyllandsposten i Danmark publicerade en avbild av profeten Muhammed. Detta sågs som mycket kränkande av muslimerna, medan andra menade att det var en fråga om yttrandefrihet.[2] Judendomen är också en religion som genom århundraden varit förföljt och inte minst under andra världskriget då Adolf Hitler ledde en stor ras förintelse av judar.[3] Andra skillnader är synen på gud. Kristendomen och judendomen ser gud som den heliga anden och en vägledare i livet, medan islam ser Gud/Allah mer som en högre makt där ordet och texterna är vår lag.

Jag tror att skillnaderna i de respektive religionerna ofta är visentligare i den djupt troendes syn på sin religion, och då man vill jämföra istället för att se skillnaderna kan för den djupt troende väcka irritation.

Begrepp inom kristendomen
Det finns en rad begrepp som kan anses centrala för kristendomen då de är starkt anknutna till den religiösa tron och dess ursprung.

Inkarnation. Då man talar om inkarnation ser man människan som en enlighet med gud, alltså en kropp, en själ i en gudomlig person. Jesus var Guds avbild och köttslig som andra människor men han var samtidigt Guds kroppsliga jag på jorden.[4] Genom inkarnation kan man leva ett kroppsligt liv på jorden för att uträtta gudomliga gärningar.

Syndafall. Gud skapade människan som en avbild av sig själv, en perfekt varelse, men när Adam och Eva överträdde Guds ord och föll för den förbjudna frukten så skapades ondska.[5] Äpplet kan ses som en symbol för det förbjudna, ormen i paradiset symboliserar bild av vårt begär och vår lust. Syndafallet skapades möjligen för att människan skulle kunna skilja på gott och ont, och för att visa att människa har ett begär som bör tyglas.

Försoning. Då Jesus dog och sedan återföddes fick människan sin försoning av Gud för sina dåliga handlingar.

Tro. Inom kristendomen är vår tro ett generellt begrepp och då syftar man främst på tron på Gud och Jesus. Man menar att med rätt tro så lever man ett liv i harmoni och med en närhet till Gud.

Begreppens samhörighet
Genom att knyta samman begreppen får vi en helhet bild av den kristna historiken, tron och innebörd. Gud skapade värden under sju dagar och så skapade han mannen, Adam. Han skapade Kvinnan, Eva ur Adams revben. Adam och Eva levde ett odödligt liv i Lustgården i Paradiset och där hade de allt man kan tänka sig. Med detta blev Gud förmänskligad i en såkallad inkarnation. En dag tar Adams lust över hans förstånd och han kan inte stoppa sitt begär till den förbjudna frukten, han äter av äpplet. Genom att människan inte kunde styra sitt begär tyglade Gud dem genom syndafallet, han visade människan förståelse mellan gott och ont.
Skillnader på katolska och den protestantiska kyrkan
Under 1500-talets Europa skedde stora förändringar i samhället och kyrkan, som ofta kallas reformationen. Martin Luther anses vara reformationens ledare. Han ville att kyrkan skulle få mindre att säga till om och skapa förändringar i hur kyrkans män missgynnade sina befogenheter. Detta var början på en ny form av den kristna tron och kallas för protestantism jämfört med den gamla läran kallas för katolicism.[6] Påtagliga skillnader på protestantiska kyrkan och den katolska kyrkan är synen på sakramenten, alltså olika religiösa höjdpunkter under livets gång. Den katolska kyrkan har sju sakramenten och den protestantiska kyrkan endast två. Protestantiska kyrkan fokuserar främst på den kyrkliga läran och budskapet med tron vilken utgör en stor skillnad i de olika inriktningarna. Katolska kyrkan har sitt huvudsäte i Vatikanen i Rom där Påven är den kyrkliga ledaren och lever ett liv vigt med sin tro, jämfört med den protestantiska kyrkan som kan ha olika ledare, tillexempel en präst eller en lekman som lever ett ”vanligt liv” utanför kyrkans väggar.

Jag läste en artikel i Sydsvenskan angående Påvens uttalande om homosexuella. Källor hävdar att Påven felciterats och att översättningen blivit fel. Med tanke på den katolska synen på sakramenten och äktenskapet så kan vi med bestämdhet anta vilken syn Påven har på homosexualitet, men om han vågat sig på ett sådant uttalande verkar en aning orealistiskt.[7] Kyrkan har inte samma inflytande på samhället som tidigare, men Påvens roll i olika världsliga frågor skapar debatter och väcker tankar, vilket kan leda till att fler blir anhängare av katolska kyrkan då ett missnöje visats.

Koranen
Enligt muslimerna är koranen den heliga skriften, och också den enda fullständiga och trovärdiga religiösa skrift. Koranen är jämfört med bibeln skrivet av en person och är guds ord helt igenom. Det är en plikt att varje muslim åtminstone en gång i sitt liv vallfärdar till den heliga staden Mecka om inte sjukdom ger hinder. Genom bön till Gud fem gånger om dagen och att vända ansiktet mot det Mecka hjälper människa att skingra sina tankar och kunna skilja på gott och ont. Bönen är den viktigaste inom islam och det är endast genom bön som man kan bli hel i sin religion. [8]Att visa tacksamhet för sin Gud (den enda) genom sina handlingar och sina tankar är viktigt inom islam. De olika bönestunderna regleras beroende på dagens soluppgång och nedgång. Detta kan skapa problem för muslimer i exempelvis norra Sverige där solen under en del månader aldrig riktigt går ner. I den islamiska månårskalendern är det i den nionde månaden som man firar Ramadan. Under dagen är mat, dryck och sex förbjudet, men under natten samlas muslimerna i moskéerna för att äta och fira. I slutet av månaden är det Ramadans höjdpunkt då man firar att Gud uppenbarade Koranen genom ängeln Gabriel till profeten Mohammed.[9]

I Koranen uppmanas människorna att kämpa för sin tro men lägger betoning på att man inte ska angrip sin fiende. Genom att leva rätt och följa Koranens ord kommer detta att leda människan till paradiset. Att muslimer inte ska äta griskött eller grisfett är något som upprepade gånger påvisas i Koranen och därför Guds ord. En anledning till att de inte ska äta griskött kan vara att detta kan innehålla parasiter.[10] Muslimer i Sverige kan ha svårigheter med detta förbud griskött eller grisfett ofta är till satt i Svenska livsmedel. Det är även förbjudet att äta självdöda djur och blod. Det syns allt oftare kött i Svenska livsmedelsbutiker som är Halalslaktat. Detta kött kan ätas av muslimer då det slaktats på rätt sätt och blodet tappats ur djuret på ett riktigt sätt.[11] Detta kött är inte av gris.

För att göra en sammanfattning av dessa utdrag (Sura) ur Koranen kan jag se ett mönster kring de fem pelarna. Trosbekännelsen, Bönen, Fastan, Allmosan och Vallfärden har varje pelare en stor roll i den muslimska tron; faller den ena så faller alla. [12]

Bibeln
I Bibelns nya testamente kan vi läsa om Jesus liv på jorden, om hur Gud sände Jesus till ett mänskligt liv för att frälsa människorna från sina synder.[13] Om man tror på Jesus och på Gud kommer människa ha evigt liv.[14] Genom nattvarder får vi del av Guds gemenskap, och då vi äter av brödet visar vi att vi tagit emot Gud.[15] Genom dopet öppnar människorna sig för gud och med detta kan Gud visa sig för människorna och ge dem dess förlåtelse för sina synder. Om människorna godtar syndernas förlåtelse i Fadern sonens och den helige Andens namn så kommer Gud att vara med den till tidens slut. Genom människas tro på Gud kommer de att leva ett liv i frid.

Mina tankar
Verserna har gett mig en bredare kunskap, och en djupare förståelse för de olika religionerna och dess traditioner.

Genom årtusenden har det funnits krig som startats på grund av olika religiösa åsikter, vilket många gånger gjort mig fundersam kring religion och dess makt. Kan det vara så att Judendomen. Kristendomen eller Islam är bättre eller mer rätt än de andra? Judendomen och Kristendomen har mycket gemensamt, och till viss del även islam. Kan det vara så att likheterna skapar konflikt? Exempel är kriget i Gaza som just i denna stund drabbar och förgör massor av människor, i ett för mig onödigt krig.[16]

Varför hör vi då ständigt om olika religiösa konflikter världen över? Muslimer säger att de ska kämpa för sin tro men inte angripa. Judar vill ha sitt Jerusalem. Mitt svar är att svenskars generella tankar är att alla som inte är kristna som de flesta svenskar är. Är antagligen muslimer och följer koranen, eller att judar följer sin Torah. Vi glömmer lätt att vi ”kristna” svenskar inte följer vår bibel. Så min slutsats är att de religiösa krigen inte har med svenska muslimer eller judar att göra, eller ens med de flesta andra muslimer eller judar. Det är en bråkdel människor som skapar ett religiöst kaos i världen.

Under tidiga tonåren då man ska konfirmerar sig, valde jag att vara med på konfirmationsstunderna under terminen, men då det bara var själva konfirmationen i kyrkan kvar valde jag att inte delta. En av konfirmandassistenterna hade ett samtal med prästen där de hade talat om mig. Prästen hade varit så förbryllad över mitt vägval. Han ansåg att jag var en av hans ”bästa” elever och kunde inte göra sig klok på mitt beslut. Assistenten och jag kände varandra sedan länge och hon berättade om prästens tankar. Många har genom åren frågat mig varför jag gjorde så. Och det är inte alldeles lätt att svara på. Jag tror på ödet och ibland på en högre makt, men min rädsla för bundenhet och att jag möjligen inte kan leva upp till det som religionen önskar, var antagligen anledningar till att jag avstod. Kanske är min tro stark, men att binda sig till ett religiöstsamfund känns för mig inners inne mycket främmande.

Judendomen och förföljelse
Med diasporan menar man förskingring och syftar på när judarna år 70 e Kr blev tvungna att lämna Palestina (Sion, Jerusalem). Tanken är att judarna ska återta staden, och judarna önskar varandra; nästa år i Jerusalem.[17] Nästan 1000 år senare börjar en ny tid av förföljelser av judar, både från islamister och kristna. Man tvingar judarna att bosätta sig i egna stadsdelar avstängda från omgivningen i många år, dessa samhällen kallas för ghetton. Under slutet av 1800-talet levde en man vid namn Theodor Herzl. Han skrev boken Judestaten på två månader och med det blev han en frontfigur av den nya rörelsen sionismen. Sionismen mål är att återta Sion i Jerusalem som fråntogs judarna år 70 e Kr. Sionismen har grenats ut och en syftar mer på religion och den andra grenen mer på ett liv i Jerusalem som judisk familj.

Förföljelsen av judar har pågått i tusentals år och ibland kallar man det antisemitism vilket direkt kan översättas till förakt mot judar. Vissa inom kristna hävdar att det var judar som mördade Jesus. Under andra världskriget förföljdes judar igen, och omkring sex miljoner judar mördades.[18] Adolf Hitler som var ledare under andra världskriget och även andra nazister menade att alla judar var med i en organisation, Zionistiska ockupationsregeringen eller ZOG även kallat. Hitler och de andra trodde att judarna planerade ett övertagande av världen.[19] Förutom judar så mördades även andra människor, inte minst homosexuella, funktionshindrade, kommunister och romer och så vidare, och så vidare. En grov uppskattning är att det dog 13 miljoner människor, perioden kallas ofta Förintelsen.[20] Att hetsen kring judar varit så stark har påverkat och format judars sätt att leva. Förföljelsen av judar som pågått i tusentals år har påverkat judarna och deras liv, inte minst i deras strävan efter att få förenas i Jerusalem.

Judendomen i vardagen
Den stora samlingsplatsen för judar är synagogan, ett avlångt rum med arken längst fram där Torahrullarna förvaras. Helgen kallas Sabbat. Det hålls gudstjänst på fredagskvällen och på lördagsmorgonen. Lördagar är även judarnas vilodag och att arbete eller resa iväg är förbjudet. Bönestund hålls tre gånger om dagen, morgon, middag och kväll. Att laga mat i Sverige kan vara svårt för en judisk familj. Det måste handla sina livsmedel speciella mataffärer och beroende på efterfrågan så kan det vara svårt att få tag på råvaror. Denna mat kallas för koshermat. Judar äter inte griskött eller skaldjur och liksom muslimerna så måste deras djur slaktas på speciellt sätt och tappas på blod. Tillredningen av mat är också avancerad då man inte blandar kött- och mjölkmat. Detta kräver ofta dubbel uppsättning av husgeråd.

Shiaislam
Shiaislam är äldre än sunniislam och har sina rötter redan från 600-talet. Tidigare var det tvunget att en kalif endast kunde bli kalif genom sin släkt, men ett uppror uppstod och Ali den fjärde kalifen mördades. Hans söner försökte senare återta ämbetet men misslyckade, vilket resulterade till en shiamuslimsk inriktning inom islam. Idag är cirka 10% av världens muslimer shiamuslimer.[21]

De fem pelarna
Trosbekännelsen "Jag bekänner att det inte finns någon gud utom Allah, och att Muhammed är Hans profet", Bönen inom islam, ska utförs fem gånger om dagen, Fastan under Ramadan är till stor del på grund av att man vill ära Allah, Allmosan är en slags renhetsskatt på omkring 2½ %. Vallfärden till Mecka skall göras av var frisk och ekonomiskt person. De fem pelarna visar på olika sätt hur människa ska visa sin vördnad och sin underkastelse till Allah. Att genom ansträngning, omtanke och rätt tro så blir man en god muslim.[22]

Muslimskt dilemma
Under gymnasietiden hade jag några muslimer i min klass. Två killar och en tjej. Första gången jag märkte av problem, var under Ramadan då mina vänner följde med till matsalen. Killarna var då i 18 år åldern och ansågs vuxna. Första och andra dagen gick bra men sedan blev deras sug för stort, de kunde inte låta bli att smaka lite av skolans mat. Framförallt den ene av killarna mådde psykisktdåligt, och jag kunde först inte riktigt förstå varför han tog det som ett sådant stort nederlag. Min enda tanke då var att han borde vara glad som fick matt, han som flytt från ett land med krig. Killen förklarade om Ramadan och att man inte fick äta under dagens ljusa timmar, och jag förstod. Andra gången jag reagerade på att mina vänner fick problem i Svenska vardagen var när vi skulle ha Lussevaka och min muslimska tjejkompis var bara med en liten stund, hon drack ingen alkohol vilket alla andra tjejer gjorde. Hon förklarade senare för mig att det var förbjudet att dricka alkohol och att berusa sig. Då, för snart 15 år sen, så tyckte jag att det var ett tråkigt förbud, men idag mer förnuftigt.

Mina vänner fick sin respekt för den person de är. Men jag ser ofta muslimska flickor i min syster skola som klär om till betydligt mindre och tightare kläder inne på toaletten. Dessutom sminkar de sig till max så fort de kommer till skolan. När skoldagen är slut tvättar dom bort allt ihop och gömmer kläderna. Dessa flickor är ett tydligt exempel på ett problem mellan religioner. De vill möta svenska samhället men följa sina föräldrar och sin tro.

Kyrkan Moskén Synagogan
Alla tre är en samlingsplats för religiöst ändamål. Ofta är de välutsmyckade för att belysa sin starka tro.

Kyrkan med sitt altare, Jesus, korset
Moskén med nisch, mihrad
Synagogan med arken

Kyrkan - Söndag
Moskén - Fredag
Synagogan - (Fredag) Lördag

Kyrkan - Präst eller lekmän
Moskén - Imamen
Synagogan - Kantor, Rabbin eller annan

Kyrkan - Predikstol
Moskén - Predikstol

Kyrkan - Bibeln
Moskén - Koranen
Synagogan - Torah

Moskén - Qibla, riktning mot Mecka
Synagogan - Kortsidan om möjligt mot Jerusalem

Kyrkan - Ofta tomt
Moskén - Allmän samlingsplats/böneplats
Synagogan - Fullsatt vid sabbaten

Min slutsats är att det finns likheter och olikheter i de olika religiösa byggnaderna. Olikheterna är namn och exakt hur man söker sin tro i kyrkan, moskén eller synagogan. Kyrkan som är den äldsta har inte längre samma disciplin och häller inte många besökare jämfört med moskén som fylls av människor alla dagar. Judendomen med sin synagoga har sin starkt präglade utformning, och min känsla är att antalet judar som besöker sin synagoga håller en jämn balans. Möjligen kan det bero på en djupt präglad tradition och hur man ärver sin judiska tillhörighet.
[1] http://www.etik.nu/11.htm(2008-12-15)
[2] http://www.etik.nu/11.htm(2008-12-17)
[3] http://www.nordiskamuseet.se/exhibs/minaogon/sida/historia/hist4.htm(2008-12-17)
[4]http://www.bibelsajten.nu/visaFraga.asp?id=10333(2008-12-17)
[5]http://www.tidenstecken.se/klassisktro.htm(2008-12-17)
[6]http://www.hgo.se/renaissancestudies/elisalund/ht04/reformationen.html(2008-12-29)
[7] http://sydsvenskan.se/varlden/article401709.ece(2008-12-29)
[8] http://www.islam.se/(2009-01-03)
[9] http://www.islamguiden.com/orientering.shtml(2009-01-03)
[10] http://islam-svarar.se/pages/content/view/62/35/(2009-01-03)
[11] http://www.hikma.se/bloggen/visdom/11-viktiga-punkter-angende-halalslakt/(2009-01-03)
[12] http://www.islamiska.org/ftp/5pel.pdf(2009-01-04)
[13] http://runeberg.org/display.pl?mode=facsimile&work=bibeln/wald1921&page=0012(2009-01-04)
[14] http://www.bibeln.se/framemaker.jsp?visakap=Joh+14&addit=true&markvers=31273(2009-01-04)
[15] http://www.svenskakyrkan.se/tillberga/Gudstjanster.htm(2009-01-04)
[16] http://www.tt.se/start/(2009-01-04)
[17] http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s/368(2009-01-04)
[18] http://www.levandehistoria.se/Antisemitism(2009-01-04)
[19]http://www.ju.edu.jonkoping.se/projekt/CF/bakgrund.htm(2009-01-04)
[20] http://www.levandehistoria.se/forintelsen(2009-01-04)
[21] http://www.pinetreedevelopment.net/islam/shia.php(2009-01-04)
[22]http://www.pinetreedevelopment.net/islam/fempelarna.php(2009-01-04)

3 kommentarer:

 1. Du fick mig att förstå virrvarret religion ibland känns som. Tack!
  /Sam

  SvaraRadera
 2. Hejsan! ..

  Jag skulle bara vilja ta upp det sista du hade skrivit om muslimska flickor som sminkar sig till max och tar bort sminket innan de ska hem .

  Det är så här att jag gick i samma klass med tre muslimska tjer i tre år..
  Tjejerna var ganska religiösa, de fastade under ramadan månad, de bad 5gånger om dagen men ändå så kunde de komma med hur mycket smink dom ville, de kunde ha på sig hur tighta kläder som helst..

  Jag har varit hemma hos dessa tjejer och deras föräldrar var hur trevliga som helst och de var också troende...

  Jag tror inte att det är ett problem mellan religionerna jag tror mer att det varierar från familj till familj.
  Familjerna var ju helt anpassade till vårt svenska samhälle fast än att de var religiösa!.

  SvaraRadera
 3. Även judarna anser att torah är deras lag!

  SvaraRadera